คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด 2559  
    ทำเนียบผู้อำนวยการ   
   การเดินทาง 
   ประวัติโรงพยาบาล 
   วิสัยทัศน์,พันธกิจ   
   เข็มมุ่งโรงพยาบาล  
   ยุทธศาสตร์  
   บทบาทหน้าที่ 
   โครงสร้างองค์กร 
    พื้นที่ที่ให้บริการ
   ติดต่อเรา
 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก 
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
- คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอก
- คู่มือการให้บริการผู้ป่วยใน
คณะกรรมการ IC 
ความรู้เกี่ยวกับ IC 
สถิติการติดเชื้อใน รพ. 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ใบ IR 2559
ใบ ICR 2555
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ใบ ICR ปี 2552
ฟอร์มใบแสดงความคิดเห็น(ใหม่)
คำขวัญที่ชนะเลิศ
การจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
สรุป ICR 2550
สรูป ICR จากโครงการ ปี51

ข่าวสาร KM
แผนการจัดการความรู้ 
 โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย
  แนวทางการพัฒนา_well_baby_clinic

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

  เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มภารกิจพัฒนาเครื่อข่าย
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเขตบริการสุขภาพที่ ๘ 
- จิตเวชทั่วไป
- ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
- ADHD & Autism สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
- องค์ความรู้โรคซึมเศร้า
- เครื่องมือการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า
  เอกสารอบรมการใช้โปรแกรม long term care
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปี 2558
  คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Action
  เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
  อาการวิทยาและการจำแนกโรคทางจิตเวช
  P4P โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (25 พ.ย. 56) 
  แบบรายงานผลการตรวจ
  แบบบันทึกการตรวจ
  คำสั่งคณะกรรมการบำบัดรักษา
  แบบบันทึกการติดตามผล
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 55 
  คู่มือสมรรถนะหลักและความรู้ ของระบบ PMSปี2556
  ข้อตกลงระดับการให้บริการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  


พอใจมาก
พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจผลสำรวจ | แบบสำรวจอื่นๆ
ค้นหาจาก รพ.จิตเวชนครพนม


ค้นหาจากกรมสุขภาพจิต
DMH Search
1: http://prozac365.us..
2: http://valtrex-valac..
3: http://uniteddumps.c..
4: http://deluxedumps.c..
5: http://themoneyteam2..
6: http://valtrex-valac..
7: http://prozac365.us..
8: http://prozac365.us..
9: http://clomid365.top..
10: http://clomid365.top..โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง

ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ตั้งอยู่บนพื้นที่ 244 ไร่ 3 งาน สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการพร้อมทั้งได้รับงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ 2534
ด้วยเหตุผล คือ กระทรวงสาธารณสุขต้องการขยายบริการสุขภาพจิต
ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำคำของบประมาณ การสำรวจจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล
การให้ข้อมูลและร่วมคิดในการดำเนินการสมควรที่จะได้รับการกล่าวนามไว้เป็นประวัติศาสตร์ คือ
นายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2529-2534


วันที่ 27 มกราคม 2536 กรมการแพทย์ได้ทำสัญญาการก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศววิศวกรรม
ในวงเงิน 110,921,100 บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2536
และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2538 กรมสุขภาพจิต


โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ( นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ) ได้ลงนามในคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 324 / 2538
วันที่ 9 ตุลาคม 2538 ให้โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมเปิดดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538

และในวันที่ 5 มีนาคม 2539ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( พลเรือโทนายแพทย์วิทูร แสงสิงห์แก้ว )เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า จาก
สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์
ประทานนามโรงพยาบาลใหม่ว่า
"จิตเวชนครพนมราชนครินทร์"เพื่อเป็นมงคลสืบไป


สงวนลิขสิทธิ์โดย © All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-10-08 (9211 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]